hp G42-466TU ไฟเข้าเปิดไม่ติด

|

อาการเสีย : เปิดเครื่องไม่ได้ทั้ง แบตเตอ

|

การตรวจสอบเบื้องต้น เปิดเครื่องได้สักพัก

|

อาการเสีย เครื่องเปิดติดขึ้นภาพ เข้วินโด

|

อาการ เสียของโน๊ตบุ๊คที่เมื่อคล๊กเมาส์ที

|

จั้ม ขา 1 กับ ขา 20 ของ ไอซีคุมไฟจ่ายพัด

|

อาการนี้เกิดจากคาปากรองของวงจรซีพียูมีกา

|

อาการ นี้ อาจมีการเสีย สองส่วนคือ ตัวคุม

|

อากาารเสีย: เปิดเครื่องได้ปกติ ไฟแสดงสถา

|

notebook HP - compaq  รุ่น V3000 เปิดติด